, -.
.
                       
 

, 2

: Denis .
: 735084

:

1 https://www.youtube.com/watch?v=f2SJS3QAC98

2 https://www.youtube.com/watch?v=s8wTqmRyWdM

3 https://www.youtube.com/watch?v=v79qDFNQK_E

4 https://www.youtube.com/watch?v=SJaPpDq1OCQ

---- https://www.youtube.com/watch?v=KjI3vDO8faE

? !  © 2017